Сертификати

Политики/ScancleanPolicies

Свали PDF

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ (КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА)

 

Управителят на СКАНКЛИЙН ЕООД официално декларира ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА на дружеството, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА НА СКАНКЛИЙН ЕООД ЕНАСОЧЕНА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО И ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ при ДОСТАВКА И ДИСТРИБУЦИЯ НА ХИГИЕННИ КОНСУМАТИВИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕСОАРИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА на Организацията и На нейните заинтересовани страни

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ (КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА), Ръководството определя следните основни цели по управление:

Ø  Стремеж към постоянно удовлетворяване на пазарното търсене и осигуряване на високо качествен продукт;

Ø  Грижа за околната среда и намаляване на въздействията върху околната среда;

Ø  Разработване и настойчиво провеждане на актуална маркетингова политика;

Ø  Планиране и заделяне на дял от печалбата за инфраструктурни подобрения;

Ø  Оптимизиране на процесите по идентифициране и използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, съобразно нуждите и потребностите на заинтересованите страни на Организацията;

Ø  Оптимизиране на основните процеси, осъществявани от СКАНКЛИЙН ЕООД за максимално съответствие с изискванията на Клиента;

Ø  Системно провеждане на обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа;

Ø  Поддържане на дългосрочни ползотворни отношения с платежоспособни Клиенти и утвърдени Доставчици;

Ø  Повишаване на икономическата ефективност от дейността на Организацията.

За реализиране на тези цели в СКАНКЛИЙН ЕООД е разработена, внедрена и поддържана Интегрирана система за управление, разработена, съгласно изискванията на стандартите  ISO 9001 и  ISO 14001.

Ръководството осигурява условия за спазване изискванията на Интегрираната системата за управление в Организацията, за активното съдействие и участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

Като Управител на СКАНКЛИЙН ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ.

 

                                                

01.03.2017г.           Управител:_______________

/Димитър Маринов/

Свали PDF

ISO 9001

ISO 14001:2015

Certificate Scanclean Igefa_Inpacs

Български съюз по балнеология и спа туризъм

Българска Асоциация Почистване

ISSA

Bulgarian-Nordic Chamber of Commerce