Количка

Количка
Количката е празна.

Политика за поверителност

Задължителна информация
за правата на лицата по защита на личните данни
 
 
Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
 
Наименование: Сканклийн ЕООД
 
ЕИК/БУЛСТАТ: 130983931
 
Седалище и адрес на управление: София, ул. Кукуш№1, сградата на ИНКОМС, ет.1
 
Адрес за кореспонденция:  София 1324,  ж.к. Люлин, бул. Джавахарлал Неру 6, Сити Център Люлин,eт. 6, офис 607, 608 
 
Телефон: + 359 2 821 13 88
 
E-mail: office@scanclean.bg
 
Уебсайт: www.scanclean.bg 
 
 
Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
 
Наименование: Комисия за защита на личните данни
 
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 
Телефон: 02 915 3 518
 
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
 
 
СКАНКЛИЙН ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.
 
 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
 
Чл. 1.Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин www.skantek.bg   и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
•Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
•Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
•За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
•Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
 
Чл. 2. (1)Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:
•създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
•сключване и изпълнение на договор от разстояние;
•индивидуализация на страна по договора;
•счетоводни цели;
•статистически цели;
•защита на информационната сигурност;
•обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
•изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;
 
(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
•законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
•ограничение на целите на обработване;
•съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
•точност и актуалност на данните;
•ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
•цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
•изпращане на  информация за нашите продукти, услуги и промоции 
 
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество
 
Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:
•Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил. 
Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
•Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
•Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
•Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 
(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
•Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.) 
oЦел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин.
oОснование за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 
• Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.) 
 
oЦел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
oОснование за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 
 
 
(3)Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 
•разкриват расов или етнически произход;
•разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
•генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 
(4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
 
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Чл. 4. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели:
•Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.
 
(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.
 
(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Чл. 5. Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.
 
Срок на съхранение на личните ви данни
 
Чл. 6. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен в случаите, изброени в ал. 3 до ал. 5.
 
(2) Администраторът обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.
 
(3) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.
 
(4) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.
 
(5) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.
 
Чл. 7. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.
 
Предаване на Вашите лични данни за обработване
 
Чл. 8. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
 
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
 
Чл. 9. (1) Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като изпратите писмено уведомление на e-mail: sales@scanclean.bg
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
 
Чл. 12. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 
•личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
•Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
•личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
•личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 
•за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
•по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
•за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
•за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 
(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо изпратите писмено уведомление с текст „Заявка за изтриване на лични данни” на e-mail: sales@scanclean.ng  
 
(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.
 
Право на ограничаване
 
Чл. 13. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст на e-mail sales@scanclean.bg , когато:
 
•оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
•обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
•Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
•Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
 (2) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако има такива.
 
Право на възражение
 
Чл. 16. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
 
Чл. 17. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 
•е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
•е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
•уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 
Лица, на които се предоставят личните Ви данни
 
Чл. 18. (2) Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.Обработващите лични данни са подписали декларация за поверителност при обработката на лични данни.
Чл. 19. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.
Чл. 20. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: 
 
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg